Friday, 03/12/2021 - 02:32|
Chào Mừng Bạn Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Trường THPT Châu Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài 14 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH GDCD11

- Nêu được vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta.

- Nêu được những phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.

NỘI DUNG BÀI HỌC

1.Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh (Đọc thêm)

a) Vai trò của quốc phòng và an ninh

- Quốc phòng và an ninh có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.
* Nhiệm vụ hàng đầu là xây dụng chủ nghĩa xã hội, nhưng không được lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

b) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

- Xây dựng nền QP toàn dân và AN nhân dân vững mạnh toàn diện.

- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của TQ.

- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

- Bảo vệ an ninh chính trị, AN kinh tế, AN văn hoá - tư tưởng và an ninh xã hội.

- Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội.

- Giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh.

- Kết hợp KT – XH với quốc phòng và an ninh.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự an ninh quốc gia.

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Nhận biết:

Câu 1: Việc làm nào sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.

B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

C. Tham gia luyện tập quân sự ở trường học.

D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.

Câu 2: Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh?

A. Không đăng kí nghĩa vụ quân sự.

B. Cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài.

C. Lật đổ chính quyền nhân dân.

D. Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.

Câu 3: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

A. công an nhân dân.

B. quân đội nhân dân.

C. toàn dân.

D. công dân.

Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?

A. Phản bội Tổ quốc.

B. Xâm phạm an ninh quốc gia.

C. Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh.

D. Cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài.

Câu 5: Lực lượng chính của quốc phòng là?

A. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

B. Quân đội, tự vệ và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc.

C. Quân đội nhân dân và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc.

D. Công an nhân dân.

Câu 6: Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt là?

  1. An ninh quốc gia.

B. Bảo vệ an ninh quốc gia.

  1. Tiềm lực quốc phòng.

D. Quốc phòng.

Câu 7: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

A. nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

B. nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

C. nền quốc phòng và an ninh nhân dân.

D. nền quốc phòng khu vực.

Câu 8: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

A. Đảng và Nhà nước.

B. toàn dân.

C. Đảng, Nhà nước và nhân dân.

D. quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Câu 9: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

A. lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.

B. lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

C. lực lượng quốc phòng an ninh.

D. lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Câu 10:

Thông hiểu:

Câu 10: Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh là để

A. thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước.

C. Nhà nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. các thế lực đang thực hiện âm mưu “ diễn biến hòa bình”

Câu 11: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh là biểu hiện kết hợp kinh tế - xã hội với

A. lực lượng quốc phòng.

B. an ninh nhân dân.

C. thế trận an ninh.

D. an ninh, quốc phòng.

Câu 12: Kết hợp quốc phòng với an ninh đó là sự kết hợp của

A. lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận của an ninh.

B. lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

C. lực lượng quốc phòng và an ninh.

D. lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Câu 13: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là

A. sức mạnh dân tộc.

B. sức mạnh thời đại.

C. sức mạnh của Đảng và Nhà nước.

D. sức mạnh của quốc phòng, an ninh.

Câu 14: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách

A. dân số

B. văn hóa

C. đối ngoại

D. quốc phòng và an ninh

Câu 15: Sức mạnh dân tộc là sức mạnh của

A. văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc.

B. khoa học và công nghệ.

C. hệ thống chính trị.

D. quân sự.

Câu 16: Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia là sự thể hiện

A. nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh.

B. vai trò của quốc phòng và an ninh.

C. phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

D. trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Câu 17: Việc làm nào sau đây thể hiện sự thiếu trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?

A. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.

B. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của kẻ thù.

C. Phao tin đồn nhảm, tiếp tay cho bọn phản động.

D.Tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.

Vận dụng:

Câu 18: Anh trai của H có giấy gọi nhập ngũ nhưng bố mẹ của H không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?

A. Coi như không biết vì đây là việc của bố mẹ.

B. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.

C. Đồng ý với việc làm của bố mẹ.

D. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ.

Câu 19: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.

B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

C. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học.

D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.

Câu 20: Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?

A. Bảo vệ Đảng

B. Bảo vệ Nhà nước

C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

D. Bảo vệ Đảng, Nhà nước

Câu 21: Thế trận của quốc phòng và an ninh là

A. việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương.

B. việc bố trí hợp lí các đơn vị chủ lực trên địa bàn của cả nước .

C. việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước.

D. việc tổ chức hợp lí lực lượng trong từng địa phương.

Vận dụng cao:

Câu 22: Ông D là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông D, em sẽ khuyên ông D như thế nào?

A. Chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự.

B. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

C. Gặp Ban chỉ huy quân sự huyện nhờ giúp đỡ.

D. Không đi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

Câu 23 : Bạn B tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của kẻ thù.

B. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

C. Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

D. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 24: Anh C tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù.

B. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

C. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

D. Sẵn sàng tham gia các hoạt động an ninh và quốc phòng.

Câu 25: N phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N cần chọn cách làm nào dưới đây?

A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.

B. Khuyên họ không nên tuyên truyền.

C. Bí mật theo dõi.

D. Báo cơ quan công an.

Câu 26: Anh B có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B là?

A. Phản bội Tổ quốc.

B. Lật đổ chính quyền nhân dân.

C. Xâm phạm an ninh quốc gia.

D. Lơ là, mất cảnh giác.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết